пиано

Пианото е базов инструмент, който е основополагащ във формирането и развитието на професионалния музикант, както и на музиканта любител. Затова е пожелателно то да бъде изучавано и ползвано не само от пианисти, но и от изучаващите други инструменти.

Обучението по пиано може да започне на шестгодишна възраст. Формите и методите на обучение за развиване музикалните способности на учащите, се определят от индивидуалните им качества и от тяхната възраст.

Урокът по пиано включва:
  • Изграждане на двигателни пианистични навици и тяхното развиване в годините;
  • Развиване и укрепване на ритмично чувство чрез подбор на специфичен материал;
  • Развиване на музикалната памет, на образното мислене и фантазия у ученика чрез пиеси с програмен характер;
  • Запознаване с различните музикални стилове и характерните за тях начини на звукоизвличане, връзката на пианото с другите инструменти и връзката на музиката с другите изкуства.
Всички тези компоненти,които конструират урока по пиано са съобразени с индивидуалните качества на учащите се, с техните възможности и желания и винаги са подкрепени от примери, изпълнени от преподавателя.