Студио Лили Мюзик

(студио Лили Мюзик)

Солфеж

Занятия: Индивидуално и групово

Град: София

Опит: 40 год.

Публикувана на: 07 август 2022

 

СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

· Солфеж - основна практическа дисциплина за развитието на музикалния слух. Съдържанието й е насочено към натрупване на музикалнослухови представи и усъвършенстване на музикално мисловните процеси. Съдържа интонационни упражнения; слухов анализ; нотиране на различни ключове; четене prima vista и записване на диктовки, по зададен тон “ла”; определяне и построяване на акорди; познаване на разновидностите на мажора, минора, старинни ладове - построяване и изпяване по зададен основен тон; транспозиция и т.н.

· Теория на музикалните елементи - основен теоретикопрактически курс, даващ знания и умения за установените в практиката закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика и т.н.

Съдържание на програмата:

- Звук. Тон. Шум. Свойства на тона. Обертонов ред
- Музикална система. Музикален звукоред. Октавови групи
- Линейно-нотна система. Нотни ключове. Аколада
- Цял тон и полутон. Хроматични знаци. Диатонични, хроматични, ултрахроматични полутонове и цели тонове. Енхармонични тонове.Темпериран строй
- Ритмика и метрика. Основно деление на нотните стойности. Паузи. Начини за увеличаване трайността на нотните стойности. Особено деление на нотните стойности.
- Метрум, размер (прости и сложни, равноделни и неравноделни, променливи, безмензурни), такт. Синкоп.
- Темпо. Агогика. Динамика. Динамични знаци
- Съкращения в нотописа (абревиатура). Артикулационни знаци. Мелодически украшения (мелизми)
- Интервали: Прости. Сложни. Степенен обем и тоново съдържание.
- Обръщение на интервалите. Мелодични, хармонични, енхармонични, диатонични, хроматични, консонантни и дисонантни интервали
- Ладова система. Лад. Гама. Разновидности на мажора и минора.
- Тоналност. Мажорни и минорни тоналности – квинтов и квартов кръг. Ключови знаци. Енхармонични, паралелни, едноименни тоналности
- Диатоника. Пентатоника. Тетрахорд. Старинни ладове.
- Хроматика. Хроматична гама. Целотонна гама. Модулация. Променливи ладове. Транспозиция. Секвенция
- Акорд. Видове акорди.
- Тризвучия – главни и второстепенни. Видове квинтакорди. Консонантни и дисонантни тризвучия. Главни и второстепенни тризвучия. Обръщение на квинтакорда. Цифрован бас/генералбас. Сродство и многостранност на тризвучията. Каденцов квартсектакорд.
- Четиризвучия. Септакорд. Видове септакорди. Доминантов септакорд – обръщения и разрешения.
- Петзвучия. Нонакорд. Заключения (каденци). Чужди тонове. Оргелпункт

Цени:https://lilimuzic.com, меню: обучение и цени

За мен

Теория на музикалните елементи, автор Лилия Ватева
https://lilimuzic.com

Образование

· Индивидуално или групово.
· Съобразно с възрастта, възможностите и потребностите на обучаващия се.

тел. 0888623263, Лили Ватева
ж.к. Манастирски ливади, бл. 159, вх. А, офис 1/ул. Луи Айер до № 114
/автобус 65,спирка ул .Луи Айер и до авт. 73, 74, 76, 204, трол. 7, 8 - сп. Гоце Делчев, авт. 83 - сп. Луи Айер/

Коментари

Оценете преподавателя

Влезте с вашия акаунт, за да оцените преподавателя.